RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Pacjenci,informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest NZOZ M-Dentprzy ul. Przepiórczej 23c/1a, 60-162
Poznań, adres e-mail: info@emdent.pl , numer telefonu (61) 868 02 21.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 6 ust 1 pkt c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione na mocy obowiązujących przepisów prawa

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością
wykonania usługi medycznej.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo
ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, jeżeli dane są niezgodnie przetwarzane z wymogami prawa.

Podanie przez Państwa danych zbieranych przez personel NZOZ M-Dent, a w szczególności lekarzy, higienistek i asystentek stomatologicznych
oraz innych upoważnionych pracowników jest konieczne i wynika z przepisów prawa.
Państwa dane będą przechowywane w NZOZ M-Dent w zależności od rodzaju dokumentu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), jeżeli
są błędne lub nieaktualne. Na Państwa wniosek NZOZ M-Dent jest zobowiązany udzielić wymaganych informacji
zgodnie z art. 15 RODO.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli przetwarzanie dotyczących Państwa danych narusza przepisy RODO.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej,
w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

 

właściciel
Magdalena Melka-Rosińska